นำทีมโดย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา นายมาโนช จันทร์แจ่ม มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ๑๒ คน

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
By kotpat
เนื้อเรื่องย่อ
By kotpat
เนื้อเรื่องย่อ

การอบรมครูวิทย์มัธยมศึกษาตอนต้น Inspiring science.

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT) ป.3 ปีการศึกษา  2556โครงการอบรมครูวิทย์ ม.ต้น Inspiring science

การอบรมครูวิทย์มัธยมศึกษาตอนต้น Inspiring science

By kotpat

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ด้านการนิเทศด้วย ICT

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ด้านการนิเทศด้วย ICT  ระหว่างวันที่  6 – 7 มิถุนายน  2556   ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 7 สพป.รบ.1

This slideshow requires JavaScript.

By kotpat

9 มิถุนายน วันมหิดล

logo  น้อมรำลึก วันอานันทมหิดล แพทย์จุฬาฯสืบสานพระราชปณิธาน

          9 มิถุนายน “วันอานันทมหิดล” วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ในวันนี้ปวงชนชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา ธิคุณ พระเมตตาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ และจากพระราชปรารภความสำคัญตอนหนึ่งว่า …ทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่  จะช่วยเหลือประชาชน… เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่แพทย์และพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2489    จากพระราชปรารภดังกล่าว รัฐบาลขณะนั้นได้อนุมัติงบประมาณให้แก่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อสนองพระราชปรารภ ในการขยายการศึกษาแพทยศาสตร์ของประเทศไทยให้สามารถผลิตแพทย์เพิ่ม ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน การศึกษาแพทย์ของประเทศไทยในขณะนั้นมีอยู่เพียงแห่งเดียว คือที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถรับนักศึกษาแพทย์อย่างมากได้เพียงปีละ 50 คนและเนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีสถานที่จำกัด ไม่สามารถขยายเพิ่มขึ้นได้พอตามที่ต้องการ อีกทั้งการจะรับนักศึกษาจำนวนมาก รวมถึงการขยายหรือการไปสร้างโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ก็เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง เกินกำลังของรัฐบาลสมัยนั้นซึ่งสูญเสียงบประมาณจากการเข้าร่วมทำสงครามโลกครั้งที่ 2   

อ่านเพิ่มเติม

By kotpat